گاهی...

4 PM

گاهی نباید بخشید کسی را،    که بارها او رابخشیدی ونفهمید،   تااین بار در آرزوی بخشش توباشد!

گاهی نباید صبرکرد....   بایدرهاکردورفت تابدانند،   که اگرماندی رفتن رابلدبودی!

گاهی بر سرکارهایی که،   برای دیگران انجام میدهی،   بایدمنت گذاشت...   تاآن راکم اهمیت ندانند!

گاهی باید بد بود برای کسی،   که فرق خوب بودنت را نمیداند!

وگاهی...

بایدبه آدمها ازدست دادن رامتذکرشد  آدمهاهمیشه نمیمانند...   یک جادررابازمیکنند...   وبرای همیشه میروند...

 

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
چهار شنبه 10 / 6 / 1393به قلم: Darya