:( نامردا /!!

2 PM

داستان كوتاهيه ( بخونيد )
http://uploadtak.com/images/g145_10.jpg

 

پسره به دختری که باهاش دوست بود میگه :
امروز وقت داری بیای خونمون؟
دختره : مامانم نمیذاره
پسره : بگو میخوام برم استخر...
دختره اومد خونه دوست پسرش
پسره : تو که اومدی استخر مثلا باید موهات خیس باشن، برو تو حموم و موهاتو خیس کن!
وقتی دختره میره حموم، پسره به دوستاش زنگ میزنه . . .
پسره و دوستاش یکی یکی میرن و. . .
این آخری که رفت حموم ، دیدن خیلی دیر کرد ، نه یک ساعت نه دو ساعت ، موند تو حموم...

 

رفتن تو حمومو یهو دیدن دختره و پسره رگ دستشونو باهم زدند و گوشه حموم افتادن و روی دیوار حموم نوشته :

:

نامردا خواهرم بود . . .

شکلک های محدثه

 

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
دو شنبه 12 / 12 / 1391به قلم: Darya

روزی خواهد رسـید كه ...

10 PM

http://axgig.com/images/56916825726943408395.jpg

♥♥روزی خواهد رســــــــید♥♥

♥♥که دیگـــــــــر . . .♥♥

♥♥نه صدایم را بشنــــــــوی♥♥

♥♥نه نگــــــــاهم را ببينی . . .♥♥

♥♥نه وجودم را حس کنـــــــــی ...♥♥

♥♥و میشویی با اشکت♥♥

♥♥سنگ قبر خاک گرفته ی مرا . . .♥♥

♥♥و آن لحظه است . . .♥♥

♥♥که معنی تمام حرف های گفته و نگفته ام را میفهمی♥♥

♥♥ولی ... من ... دیگر ... نیستم♥♥
♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
یک شنبه 11 / 12 / 1391به قلم: Darya

ميروم...

9 PM

http://www.axgig.com/images/74525320175958225338.jpg


♥♥. . . دیگر از این شهر . . .♥♥


♥♥. . . میخواهم سفر کنم . . . ♥♥


♥♥. . . چمدانم را بسته ام . . .♥♥


♥♥. . . اگر خدا بخواهد امروز میروم . . .♥♥


♥♥. . . نشسته ام منتظر قطار . . .♥♥


♥♥. . . اما نه در ایستگاه . . .♥♥


♥♥. . . روی ریل قطار . . .♥♥

♥ اگه عاشقی...♥ - تنهاخاطراتت باقی مانده اند...
یک شنبه 11 / 12 / 1391به قلم: Darya